logo

Çalışan Adayı KVKK Metni

APPRİVA TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Biz Appriva Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (buradan sonra “Şirket” olarak anacakt) olarak veri sorumlusu satla; çalşan adaylar kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasve insan haklara ilişkin ülkemizin tarafolduğu uluslararassözleşmeler ile 6698 sayKişisel Verilerin KorunmasKanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence alta almasve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktay. Bu çerçevede, KVKK kapsamda Veri Sorumlusu satla sizleri aydlatmak istiyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafca çalşan adaylara ilişkin kendileri tarafdan tarafa sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Tarafca, bizimle paylaşman veya gerekli olmashalinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağaki gibidir:
Kimlik Ad Soyad, Anne -Baba ad-Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni hali, Nüfus CüzdanSeri Sa No, TC kimlik No vb.
İletişim Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No vb.
Özlük Özgeçmiş bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalşan ve ziyaretçilerin giriş çş kay bilgileri, Kamera kaylarv.b.
Görsel ve İşitsel Kaylar Görsel ve işitsel kaylar v.b.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramdaki iş akdinin ifas kanunlarda öngörülen nedenlerle, şirketin meşru menfaati ve aç ran gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sasda bizimle paylaşmaytercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştğ diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullana aç Şirket bilgisayar programlara, uygulamalara ve sunuculara veya internet ortama 3.kişilerin ulaşa aç bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasa yerleştirdiğimiz kameralar aracğla da topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracğla sağl verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasasla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafdan kişisel verileriniz aşağa belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla slolmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
İş sözleşmesinin ifasiçin gerekli amac yerine getirilmesi, özellikle;
• Çalşan Aday/ Stajyer Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalşan Adaylar Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Kanunu, İş Sağlğve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamda gereklilikleri yerine getirmek amacla özellikle;
• Personel özlük dosyas oluşturulmas
• İş sağlğve güvenliği işlemlerinin yapmas
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
• Mahkeme kararlar yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanmasamacla özellikle;
• İşyeri güvenliğinin sağlanmas
• Çalşan adaylar işe başvuru ve mülakatsüresince toplanan belgelerinin kay alta almas
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanmas
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşsüreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ
KVKK’n 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydla, kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacve bunlar amaca uygun kullan kullanmadğöğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdşa aktar aktarmadğve kimlere aktardğöğrenmek
haklara sahipsiniz.
Ayra, Şirket’ten yanlş ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktardğveya aktarmş olabileceği alar bilgilendirilmesini talep etme hakk vard.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynzamanda verilerin aktardğveya aktarabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olay koşullara göre tarafca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasan bir otomatik sistem kullanarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlara bu sonuçlar çarlara ayksa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykolarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraman halinde zarar giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandacakt. Ancak, işlemin Şirket için ayra bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EsaslarHakkda Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazolarak yada bize bildirdiğiniz ve kaylarda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafdan talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafdan başvurunun size ait olup olmadğ belirlenmesi ve böylece haklarkoruyabilmek amacla ek doğrulamalar (kayltelefonunuza mesaj gönderilmesi, aranman gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kaylolan e-posta adresiniz aracğla başvuru yapman halinde Şirkette kaylbaşka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadğ teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Appriva Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No : 0071042961500016
Adres : Susuzk O.S.B. No:No:118/1 Merkez/Bolu
Telefon : +90 (850) 441 51 51
E-mail : info@apprivatextile.com